Barcelona Export organitza diverses trobades B2B dirigides a diferents sectors entre empreses i agents comercials multicartera de diferents mercats europeus

Aquestes trobades reuneixen empreses amb alt potencial exportador i agents comercials multicartera del sector corresponent en el país objectiu, identificats prèviament, avaluats i seleccionats pels nostres consultors.

Trobades B2B entre empreses i agents comercials multicartera

Barcelona Export ofereix una metodologia fiable per a la cerca d’agents comercials multicartera:

 

– Diagnosi exportador de l’empresa

En aquesta fase inicial es realitza una anàlisi de les fortaleses i debilitats de la companyia per tal de detectar possibles oportunitats. S’analitzen tots els aspectes i departaments de l’empresa: recursos financers i humans assignats, coneixements i capacitats de producció, coneixement de mercats internacionals

 

– Definició de l’estratègia de vendes en el país objectiu i definició dels canals de venda

La companyia exportadora i Barcelona Export acorden  conjuntament l’estratègia comercial a abordar i defineixen el millor canal d’entrada a aquest nou mercat d’acord amb les seves pròpies característiques i les del servei / producte a  exportar. L’entrada pot ser directa (venda directa als consumidors finals) i / o indirectes (a través de xarxes de distribució o agents comercials multicartera), és fonamental adaptar la seva estratègia de màrqueting per trobar la combinació perfecta.

 

– Definició del perfil d’agent comercial multicartera desitjat

Una vegada definida l’estratègia de màrqueting, es defineix el perfil de l’agent comercial sol·licitat: el tipus de clientela, els sectors als quals es basa la seva activitat, els serveis / productes que ja representa o no representarà, la seva àrea de cobertura geogràfica, el % de comissió

 

– Cerca individual, per a cada empresa que participi en la trobada d’agents comercials que corresponguin al seu perfil

Un cop establert el perfil d’agent desitjat, el nostre equip de consultors es posarà en contacte en nom de cada empresa amb els agents comercials multicartera del sector corresponent al perfil definit a la nostra base de dades d’agents comercials.

Els nostres consultors presentaran les empreses, respondran qualsevol dubte i oferiran un intermediari natiu a l’agent comercial.

Un cop identificat l’interès per la cartera, es realitzarà una entrevista personal amb cada agent per poder elaborar un CV que resumeixi l’estructura de la seva activitat: anys d’activitat, motivacions, requisits, mètodes de treball i eines, negocis, marques representades, àrea de cobertura, …

 

– Preselecció dels perfils corresponents i presentació de CVs descriptius de cada agent a les empreses

– Organització de les agendes que es lliuren a cada empresa i a cada agent només uns dies abans de la reunió

 – Suport per a les negociacions en l’idioma  no dominat i la coordinació de l’esdeveniment durant el Dia D

 

 

Altres links d’intéres :

Veure el nostre últim esdeveniment : Trobada de Paris entre empreses espanyoles i agents francesos

Conegui el nostre servei Agents comercials Multicartera