El Departament d’empresa i Ocupació de Catalunya i ACCIÓ Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, convoquen de nou el programa de Cupons a la Internacionalització que proposa ajudes a les empreses que volen iniciar o consolidar el seu desenvolupament internacional.

 

A qui van adreçats els cupons a la internacionalització?

A empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Cal,però, estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social i Hisenda.

 

Per quins imports s’atorguen aquestes subvencions?

Per a projectes d’imports de fins a 5.000 euros, l’empresa haurà de fer front al 20%, sent la subvenció del 80% restant.

 

Quins són els serveis subvencionables?

– Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.
– Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
– Disseny de web per a mercats internacionals.
– Posicionament de la web als mercats internacionals.
– Posicionament internacional a les xarxes socials.
– Subcontractació Export Manager.
– Gestió concursos i licitacions internacionals.
– Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
– Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.

 

Quins són els serveis que ofereix Barcelona Export?

S’inclouen serveis de consultoria d’exportació així com de màrqueting digital. Barcelona Export, consultoria d’exportació amb consultors acreditats per ACCIÓ, participa en aquest programa donant suport a diverses empreses catalanes de diversos sectors que han plantejat el seu desig d’obrir els mercats de França, Maghreb, Perú i UK.

 

Vols saber-ne més?

Veure la web explicativa : ACCIÓ – Ajuts i Finançament

 

Altres links d’interès:

Ja tenim aquí els nous Cupons a la Internacionalització!

Ajudes disponibles per exportar

Les noves subvencions en exportació d’ Accio 2016: els cupons a la internationalització